Vorukeste tsooriklaud

Avaldatud:
17 mai, 2011

Reedel, 13. mail toimus Räpina Muusikakoolis Sillapää lossis võrokeste tsõõriklaud, kus avatud ruumi meetodile toetudes arutati, kuidas ühiselt vana Võromaa kohalikku omapära kasutades igapäevaelu rikkamaks teha ning kuidas selline tegevus üldist paikkondlikku arengut puudutab.

Räpinäl 11. kõrda peet võrokõisi tsõõriklaud üllät’ tuuga, et üten märgotajit oll’ hulga, mõttit, kuis umma kiilt ja kultuuri paikligu elo parõmbastegemises pruuki, kah hulga.

Ku varramba om mõtõlnu vana Võromaa umavalitsuisi kuuntüü, vana Võromaa sümboolika jne vällämärkmise pääle küländ ahtagõnõ tsõõr huviliidsi, sõs no tull’ vällä, et tuu huviliidsi tsõõr om kõrraga suurõs ja lajas lännü.

Tuu tähendäs, et omgi õkvalt õigõ aig nuu as’a ette võtta ja häste är tetä. Selle, et midä inämb inemiisi süämega as’a man om, toda parõmb asi vällä satas.

Mi kandi inemise nägevä, et kultuurilidsõst kuuntüüst või tulla ka majanduslist kassu. Vana Võromaa om kultuurilidsõlt üts kant, seo om ka suurõmb maa-ala ku üts maakund. Ku terve vana Võromaa käsitüü- ja söögitegijä ni muu meistri saava hindä kaupa reklaami ütitside märkega, sõs nõsõs tuust suurõmb kasu, ku õnnõ üte maakunna kaubamärke pruukmisõst.

Tsõõriklavva takan käüti vällä mõtõ, et vana Võromaa umavalitsuisi kuuntüü võissi pääle naada kihlkunna-indentiteedi tugõvambas tegemisest. Tuud om joba aastit iist võtnu Urvastõ kihlkund, kon valla kõrraldasõ ütist kihlkunnapäivä. Ka tõisi vana Võromaa kihlkundõ (Kanepi, Räpinä, Põlva, Vahtsõliina, Rõugõ, Harglõ ja Karula) umavalitsusõ võissi märki uma kihlkunna päävä luumisõ ja ütidse kõrraldamisõ pääle. Urvastõ kogõmus näütäs, et rahvalõ sääne ettevõtminõ miildüs ja kihlkunnapäiv tege uma kihlkunna tunnõt kimmämbäs.

Tekst ja pilt Harju Ülle, päätoimõndaja
UMA LEHT

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo