Avaldatud:
20 detsember, 2012

Kui palju uute tegevuste arendamisel ja tulevikuloomisel küsime endalt, mis on täna hästi?

Tunnustav avastamine (ingl. Appreciative Inquiry, AI) lähtub eeldusest, et kui soovime viia ellu positiivseid ja tulevikkusuunatud muutusi on hea üles leida see, mis on kogukonnas/organisatsioonis/meeskonnas täna parim ehk mis töötab, mis on mõjus, mis on hästi. Tunnustama (ingl appreciate) tähendab väärtustama – tugevuste ja edu märkamist ning tunnustamist. Avastamine (inquiry) viitab otsimisele, sügavale uurimisele, küsimuste esitamisele ning uute võimaluste märkamisele.

19-24. novembrini 2012.a. toimus Hollandis/Goudas tunnustava avastamise kui terviklikku strateegia loomise protsessi tutvustav põhjalik koolitus, milles osalemine sai võimalikuks tänu Euroopa Elukestva Õppe Programmi Grundvig toetusele. Koolitus tutvustas AI lähenemise peamisi etappe – avastamine, unistamine, kujundamine, tegutsemine. Koolituse käigus tutvuti erinevate näidetega lähenemise mõjust ning harjutati vestluste ettevalmistamist ja läbiviimist.

Tunnustava avastamise lähenemise keskmes on strateegiliste ja tähenduslike vestluste elluviimine oluliste osapooltega. Seejärel vestluste tulemuste analüüsimine, soovitud tulevikust ühise pildi loomine, edasiste tegevuste sõnastamine. Protsessi käigus soodustatakse dialoogi läbi erinevate kaasavate meetodite, nt maailmakohvik.

Seega on tunnustav avastamine mitmekülgne protsess, mis aitab väärtustada seda, mis juba toimib, samas leida uusi ja edasiviivaid tegevusi. Samuti loob võimaluse harjutada mõjusate vestluse ettevalmistamist, läbiviimist ja mõtestamist.

Kuigi tunnustavat avastamist kaasava juhtimise kontekstis Eestis käsitletakse (vestluste elluviimine), siis tervikprotsessi juhtimise kogemused on siiski vähesed. Seetõttu on käesoleva lähenemise rakendamine Eesti kontekstis perspektiivne ning igale kaasamispraktikule oluline tööriist.

Tänaseks harjutamiseks oleks endalt hea küsida: milline on olnud minu selle aasta kõige mõjusam kaasamise kogemus?

Seejärel kaevu sügavamale ja uuri, mis olid mõjusa kaasamise eelduseks?

Viimaks mõtiskle, kuidas neid eeldusi oma töös  tulevikus rakendada?

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo