Tunnustav avastamineTunnustav avastamine (ingl. k. appreciative inquiry) on viis selliste aspektide leidmiseks, mis muudavad elavad süsteemid toimivaks, tulemuslikumaks ning efektiivsemaks. Lähtutakse eeldusest, et organisatsiooni (kogukonna, meeskonna) edasiarendamise eelduseks on toimivate ning positiivsete eelduste ja tugevuste mõistmine ning tunnustamine. Selle najal on võimalik üles ehitada organisatsioone ja viia see järgmisele tasandile.

Igas kogukonnas on midagi hästi – Tunnustav avastamine

Tunnustav avastamine lähtub mõtteviisist, et igas kogukonnas, organisatsioonis, meeskonnas on midagi hästi. Kui soovime viia ellu positiivseid ja tulevikkusuunatud muutusi on hea üles leida see, mis on parim. Tunnustama tähendab väärtustama, inimeses peituva tunnustamist, tugevuste ja edu märkamist. Avastamine viitab otsimisele, uurimisele, küsimuste esitamisele ning uute võimaluste märkamisele.

Tunnustav avastaminePrintsiibid:

 • Igas kogukonnas on midagi hästi
 • See, millele keskendume, saab reaalsuseks
 • Reaalsuse loomine toimub tänases hetkes
 • Küsimuste esitamine mõjutab mingil määral kogukonda
 • Inimestel on rohkem usku teel tulevikku, kui nad kannavad endas killukese minevikust
 • Kui me kanname kaasa mineviku, siis see peaks olema parim
 • On oluline hinnata erinevusi
 • Keel, mida me kasutame loob meie reaalsust

Kogemuslugu

Tunnustav avastamine aitab üles leida väärtusliku.

Tunnustav avastamine koosneb neljast aspektist:

 1. Avastamine: üles leida need aspektid, mis annavad organisatsioonile, kogukonnale, meeskonnale elu.
 2. Unistamine: kui olemasolevad tugevused on üles leitud, uuritakse ühiselt, kuidas võiksid asjad olla. Luuakse nn jagatud pilt soovitud tulevikust.
 3. Kujundamine: soovitud tuleviku muutmine reaalseks, vajalike tegevuste määratlemine. Tegevusplaanide loomine.
 4. Tegutsemine: tegevuste elluviimise toetamine, vajalike meeskondade kujunemine, kaasamine, pidev analüüs ja edasiarendamine.

Üks viis paima ülesleidmiseks on tunnustavate intervjuude läbiviimine.

Intervjuude ettevalmistus

Oluline on määratleda intervjuude kontekst ehk millele soovitakse intervjuude raames keskenduda, nt hea kaasamine, organisatsiooni tulevik, juhtimine jne.

Seejärel on oluline määratleda erinevad osapooled, kellega soovitakse intervjuu läbi viia, leppida kokku intervjuude tegemise aeg.

Intervjuude läbiviimisel on oluline olla hea kuulaja rollis ning keskenduda intervjueeritavale ning tema loole, mõtetele, seisukohtadele, unistustele jne.

Näited küsimustest:

 • kirjelda mulle üht hetke oma organisatsioonis/kogukonnas, mida sa pead kõige paremaks kogemuseks. Hetk, kus sa olid tõeliselt kaasatud, tundsid end olulise ja vajalikuna.
 • ilma et sa oleksid nüüd tagasihoidlik, mida sa kõige enam hindad iseendas, oma töös? Millised on sinu head omadused ja tugevused, mida sa tood oma tööellu, meeskonda, kogukonda?
 • Mis iseloomustab sinu organisatsiooni/kogukonda siis, kui ta on sinu arvates parim, nn oma tõelises sõiduvees?
 • Kujuta ette oma organisatsiooni/kogukonda kümne aasta pärast, kui kõik on nii, nagu sa oled alati unistanud. Mis on teisiti? Kuidas oled sina kaasa aidanud selle „unistuste kogukonna/organisatsiooni” loomisesse?

Pärast intervjuude läbiviimist on oluline analüüsida, mis intervjuudest esile kerkis ning mis oli tähenduslik. Üles leida see, millele keskendumine tuleviku loomisel on oluline.

Tuleviku loomisel ning edasiste tegevuste määratlemisel võib kasutada erinevaid kaasavaid meetodeid, nt avatud ruumi meetodit, kus inimesi kaasatakse tuleviku koosloomisesse. Maailmakohvik on üks võimalus, kuidas määratleda konkreetsed tegevused soovitud tuleviku elluviimiseks. Ring võimaldab kõigil osapooltelt siiralt ja avatult jagada seda, millist vastutust igaüks soovitud tuleviku loomisel võtta soovivad.

Head raamatud
Cooperrider, D.L., Whitney, D. & Stavros, J.M. 2005. Appreciative Inquiry Handbook. Berrett-Koehler Publishers.
Holman, P., Devane, T., Cady. S. 2007. The change handbook. The definite resource on today’s best methods for engaging whole systems. Berrett-Koehler Publishers.

Head veebiviited
Praktilised ja teoreetilised materjalid tunnustavast avastamisest: appreciativeinquiry.case.edu

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo